Merken

Zoeken

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:
Snizamo B.V. (kvk-nummer 27267105), statutair gevestigd te Zoetermeer en tevens kantoorhoudende te
Zoetermeer. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ’s-
Gravenhage.
1. ALGEMEEN
1.1 Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de
inhoud en de uitvoering van alle met Snizamo B.V. gesloten overeenkomsten.
1.2 Deze voorwaarden zullen ook gelden voor toekomstige overeenkomsten.
1.3 De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden uitsluitend
voor betreffende overeenkomst.
1.5 In deze voorwaarden wordt onder “schriftelijk” verstaan een brief of een e-mailbericht. Mededelingen
die op een andere wijzen worden gedaan, gelden niet als schriftelijk in voormelde zin.
1.6 Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die met Snizamo B.V. een overeenkomst wenst af te sluiten of heeft afgesloten.
2. AANBIEDINGEN
2.1 Alle aanbiedingen van Snizamo B.V. zijn geheel vrijblijvend.
2.2 Bij samengestelde prijsopgaven kunnen deelbestellingen niet tegen een evenredige prijs worden
gegarandeerd.
2.3 Alle specificaties worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven, doch gelden altijd bij benadering.
2.4 Alle bij een aanbieding verstrekte catalogi, tekeningen, modellen, begrotingen, plannen en andere
bescheiden blijven eigendom van Snizamo B.V. en moeten op eerste verzoek op kosten van de wederpartij
worden geretourneerd.
2.5 Indien de wederpartij na aanvraag van een aanbieding geen overeenkomst wenst te sluiten, is Snizamo
B.V. gerechtigd om de wederpartij te belasten voor alle kosten verbonden aan de aanbieding.
3. OVEREENKOMSTEN
3.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding door Snizamo B.V., dan wel
doordat door of namens Snizamo B.V. uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.
3.2 Bij overeenkomsten met meerdere personen wordt ieder van hen hoofdelijk gebonden.
3.3 De tekst van de bevestigde order, het contract en/of de opdrachtbevestiging geeft de overeenkomst
volledig weer.
3.4 Aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeengekomen prestaties gelden eerst na schriftelijke
aanvaarding door Snizamo B.V., dan wel nadat Snizamo B.V. daaraan uitvoering heeft gegeven.
3.5 Snizamo B.V. is gerechtigd alle aanvullingen en wijzigingen tegen geldende tarieven in rekening te
brengen en de overeengekomen levertijd daaraan aan te passen.
3.6 De wederpartij is verplicht om Snizamo B.V. zowel voorafgaand als tijdens de uitvoering van de
overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen te verschaffen, welke in redelijkheid
nodig zijn voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
3.7 Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dat naar haar mening meebrengt, is Snizamo B.V.
gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
4. PRIJZEN
4.1 De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het magazijn/kantoor van Snizamo B.V. (ex works),
zijn exclusief btw en andere van overheidswege opgelegde heffingen, en exclusief de niet specifiek in de
overeenkomst opgenomen kosten zoals verpakking, vervoer, in- en uitlading en verzekering.
4.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de verwervings- of productiekosten stijgen, is Snizamo B.V.
gerechtigd die verhoging door te berekenen aan de wederpartij. Bij een verhoging van meer dan 10%
binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst, zal Snizamo B.V. daarvan tevoren opgave doen
aan de wederpartij. De wederpartij is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos schriftelijk te annuleren,
tenzij Snizamo B.V. de overeenkomst alsnog wenst uit te voeren onder doorberekening van een geringere
of zonder verhoging.
4.3 Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen gesteld in euro. Valutafluctuaties worden aan de
wederpartij doorberekend.
5. ANNULERING
Indien de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, is Snizamo B.V. gerechtigd 40 procent (40%)
van de overeengekomen totaalprijs als annuleringskosten in rekening te brengen. Snizamo B.V. behoudt
zich het recht voor op volledige vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel. Snizamo B.V. is
nimmer gehouden een annulering te accepteren.
6. LEVERING
6.1 Alle leveringen vinden plaats vanaf het magazijn/kantoor van Snizamo B.V. Het risico gaat op het
moment van levering over op de wederpartij. Zaken worden geacht te zijn geleverd op het moment dat
Snizamo B.V. deze voor levering beschikbaar heeft.
6.2 Snizamo B.V. is gerechtigd tot levering in gedeelten. Snizamo B.V. is bevoegd deze gedeeltelijke
leveringen afzonderlijk te factureren.
6.3 Snizamo B.V. is gerechtigd levering op te schorten totdat de wederpartij aan alle
betalingsverplichtingen, verschuldigde vertragingsrente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten
daaronder begrepen, jegens Snizamo B.V. heeft voldaan. Dit opschortingsrecht eindigt nadat i) aan
bedoelde verplichtingen is voldaan en ii) de wederpartij Snizamo B.V. daarvan schriftelijk in kennis stelde.
Snizamo B.V. is niet eerder dan zes weken na ontvangst van deze kennisgeving gehouden tot levering.
6.4 Snizamo B.V. is gerechtigd om zaken te leveren die in geringe mate afwijken van de overeenkomst,
indien dat een gelijkwaardig of beter resultaat voor de wederpartij oplevert.
6.5 De opgegeven levertermijnen zijn een inschatting en zijn niet als voor de voldoening bepaalde termijn
te beschouwen. Een levertermijn gaat eerst in na ontvangst van alle door de wederpartij te verstrekken
informatie, (betalings)garanties, materialen en/of vooruitbetalingen.
6.6 Indien niet binnen een levertermijn door Snizamo B.V. is geleverd, is de wederpartij gehouden
Snizamo B.V. schriftelijk in gebreke te stellen waarbij een termijn van ten minste vier weken gesteld moet
worden. Snizamo B.V. is bevoegd deze termijn met nog eens vier weken te verlengen. Indien daarna niet
geleverd is, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden voor het niet-nagekomen
deel, mits de wederpartij aan al haar (eerdere) betalingsverplichtingen jegens Snizamo B.V. heeft voldaan.
6.7 Bij overschrijding van een (verlengde) levertermijn is Snizamo B.V. nimmer gehouden tot enige
schadevergoeding.
6.8 Op de wederpartij rust een afnameverplichting. Indien de wederpartij de geleverde zaken niet tijdig
afneemt, is Snizamo B.V. gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te (doen) slaan
en/of na zeven dagen de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen, en de wederpartij overeenkomstig
het bepaalde in artikel 5. te belasten.
7. EMBALLAGE
Emballage wordt op de factuur apart in rekening gebracht. Uitsluitend wanneer de emballage binnen een
week na levering in onbeschadigde en gereinigde staat op kosten van de wederpartij retour is verzonden en
door Snizamo B.V. is ontvangen, zal de berekende emballage worden gecrediteerd.
8. VERVOER
8.1 Snizamo B.V. kan, op verzoek van de wederpartij of wanneer de goede uitvoering van de overeenkomst
dat meebrengt, zorg dragen voor het vervoer van de geleverde zaken naar het vestigingsadres van de
wederpartij of een door de wederpartij op te geven adres.
8.2 Snizamo B.V. is bevoegd vervoerskosten (apart) in rekening te brengen bij de wederpartij.
8.3 Alle vervoer vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Snizamo B.V. adviseert de
wederpartij te allen tijde een afdoende verzekering af te sluiten.
8.4 Het vervoermiddel, de vervoerder, de verpakking en de route zullen door Snizamo B.V. naar beste
inschatting worden bepaald, tenzij de wederpartij nadrukkelijke instructies dienaangaande heeft verstrekt
en de eventuele meerkosten draagt.
9. OVERMACHT
9.1 Bij het intreden van overmacht of omstandigheden die de normale uitvoering van de overeenkomst
onmogelijk of onredelijk bezwarend maken, worden de wederzijdse verplichtingen opgeschort tot die
omstandigheden zijn opgeheven.
9.2 Onder "overmacht" zijn onder andere in ieder geval begrepen: calamiteiten, natuurrampen,
overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, ongebruikelijke stagnaties in productie of vervoer,
bovenmatig ziekteverzuim en andere onvoorziene omstandigheden, welke van invloed zijn op de
bedrijfsvoering van Snizamo B.V. en/of haar leveranciers.
9.3 Indien de overmachtssituatie langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Snizamo B.V. is na ontbinding gerechtigd om de wederpartij te
factureren voor de prestaties welke door Snizamo B.V. voor het intreden van de overmacht reeds werden
geleverd.
9.4 De wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding in geval van overmacht of
omstandigheden in de zin van 9.1.
10. EIGENDOMSVOORBEHOUD
10.1 Snizamo B.V. blijft eigenaar van alle geleverde zaken tot het moment dat de wederpartij volledig aan
al haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van alle verrichte en nog te verrichten leveringen jegens
Snizamo B.V. heeft voldaan, inclusief de verplichtingen wegens tekortkomingen in de nakoming van
verbintenissen, de betaling van vertragingsrente, buitengerechtelijke kosten en proceskosten daaronder
begrepen.
10.2 De wederpartij is gehouden alle zaken herkenbaar als eigendom van Snizamo B.V. en afgescheiden
van soortgelijke zaken opgeslagen te houden.
10.3 Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet bevoegd de geleverde
zaken over te dragen, daar rechten op te vestigen of deze onder enige titel aan derden in gebruik te geven.
10.4 Indien de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt Snizamo B.V. voor een
bedrag van gelijke waarde terstond het recht van mede-eigendom op de zaak/zaken waarin die zijn
geïncorporeerd.
10.5 De wederpartij is gerechtigd de geleverde zaken uitsluitend binnen de normale bedrijfsuitoefening
conform bestemming te gebruiken of te verkopen. Bij doorverkoop van zaken waarvan de eigendom nog
is voorbehouden of van zaken waarop een mede- eigendomsrecht van Snizamo B.V. is ontstaan, is de
wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken. Tevens
verkrijgt Snizamo B.V. op het moment van doorlevering bezitloos pandrecht op de vordering(en) van de
wederpartij op diens afnemer met het recht die afnemer daarvan in kennis te stellen en betaling te vorderen
en te ontvangen.
10.6 Indien de wederpartij een van haar contractuele verplichtingen niet (tijdig) nakomt, dan wel wanneer
zij is/wordt geliquideerd, overlijdt, surséance van betaling aanvraagt, haar faillissement is/wordt
aangevraagd, is Snizamo B.V. gerechtigd om de overeenkomst als geannuleerd door de wederpartij te
beschouwen en is Snizamo B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst alle
niet (geheel) betaalde zaken als haar eigendom terug te vorderen.
10.7 Na annulering en terugname van zaken is Snizamo B.V. gerechtigd de wederpartij te belasten voor
annuleringskosten als bedoeld in artikel 5. en de kosten verbonden aan terugname, onverminderd haar recht
op vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel.
10.8 De wederpartij is gehouden om Snizamo B.V. op eerste verzoek terstond alle medewerking en
informatie te verschaffen die wordt verzocht ter effectuering van pandrechten en om de terugname van
eigendommen van Snizamo B.V. mogelijk te maken, en verleent door het aangaan van de overeenkomst
aan Snizamo B.V. een onherroepelijke machtiging tot het (doen) betreden van alle terreinen en gebouwen
waar die eigendommen zich bevinden.
10.9 Indien de wederpartij de verplichtingen onder 10.2, 10.3, 10.5 en 10.8 niet nakomt, is hij een
onmiddellijke niet voormatiging vatbare boete van € 5.000,00 (zegge: “vijfduizend euro”) verschuldigd aan
Snizamo B.V. voor iedere overtreding en een boete van € 100,00 (zegge: “honderd euro”) per dag of
gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met een maximum van tweehonderd dagen.
11. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten inzake tekeningen, modellen, merken, auteursrechten,
productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur en dergelijke zijn door Snizamo B.V.
voorbehouden. De wederpartij verklaart door het aangaan van een overeenkomst zich te zullen onthouden
van iedere inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Snizamo B.V., ook wanneer geen deponering
van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen inbreuk door derden te voorkomen of te
beëindigen.
11.2 Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te wijzigen of van een
andere merknaam of verpakking te voorzien.
11.3 Bij gebleken inbreuk of wijziging is de wederpartij een onmiddellijke niet voormatiging vatbare boete
van € 5.000,00 (zegge: “vijfduizend euro”) verschuldigd aan Snizamo B.V. voor iedere overtreding en een
boete van € 100,00 (zegge: “honderd euro”) per dag of gedeelte daarvan dat de overtreding voortduurt, met
een maximum van tweehonderd dagen.
11.4 De wederpartij staat er voor in, dat de door haar verstrekte opdracht of gegevens geen inbreuk op
rechten van derden of wettelijke bepalingen zal opleveren en vrijwaart Snizamo B.V. volledig voor alle
aanspraken van derden.
12. GARANTIE
12.1 Snizamo B.V. verstrekt alleen garantie indien dat schriftelijk is overeengekomen. Op van derden
betrokken zaken worden eventuele fabrieksgaranties binnen de daartoe geldende voorschriften aan de
wederpartij verstrekt.
12.2 Verstrekte garantie vervalt wanneer de wederpartij de geleverde zaken niet conform voorschrift en
bestemming gebruikt, ze bewerkt of verwerkt, of onoordeelkundig gebruikt, onderhoudt, herstelt of wijzigt
of wanneer de wederpartij niet aan haar (betalings)verplichtingen jegens Snizamo B.V. voldoet.
13. RECLAMES
13.1 De wederpartij is gehouden om direct bij levering alle zaken en diensten te controleren op zichtbare
tekorten, beschadigingen en gebreken en die direct schriftelijk aan Snizamo B.V. te rapporteren. Alle
overige reclames betreffende geleverde zaken, diensten en facturen dient de wederpartij binnen vijf (5)
werkdagen schriftelijk aan Snizamo B.V. te melden. De reden van reclameren moet volledig worden
weergegeven.
13.2 Bij gebreke van tijdig reclameren en/of bewerking dan wel verwerking van geleverde zaken wordt de
levering respectievelijk de factuur geacht te zijn goedgekeurd en vervallen alle reclamerechten
dienaangaande. Afwijkingen van de in Nederland gebruikelijke leveringskwaliteit moeten tevoren
schriftelijk worden overeengekomen. Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van
de levering (zoals onder andere: aantal, maatvoering, sortering, kleur, gewicht, uitvoering of ontwerp) zijn
nimmer aanleiding tot enige reclame.
13.3 Slechts indien en voor zover een reclame door Snizamo B.V. gegrond wordt bevonden, worden de
betalingsverplichtingen van de wederpartij uitsluitend met betrekking tot betreffende (deel)prestatie
opgeschort en zal Snizamo B.V. binnen een redelijke termijn alsnog de overeengekomen prestatie leveren,
tenzij Snizamo B.V. er de voorkeur aan geeft de wederpartij voor betreffende (deel)prestatie te crediteren.
13.4 Indien na tijdig reclameren Snizamo B.V. de reclame afwijst en de wederpartij haar claim handhaaft,
is Snizamo B.V. gerechtigd om door een onpartijdige deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie
op kosten van ongelijk een voor beide partijen bindend rapport te laten opmaken.
13.5 Bij onterechte of niet-tijdige reclamering is Snizamo B.V. gerechtigd de wederpartij te belasten voor
alle gemaakte kosten.
13.6 Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij en is slechts
toegestaan na schriftelijke toestemming van Snizamo B.V. onder door haar te stellen condities.
14. AANSPRAKELIJKHEID
14.1 Alle zaken en diensten zullen door Snizamo B.V. naar beste vermogen worden geleverd, doch
Snizamo B.V. aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid voor directe schade welke het rechtstreeks gevolg is
van haar grove schuld of opzet. Indirecte schade, gederfde winst, verloren goodwill en schade bij derden
komen nooit voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij wordt steeds geadviseerd zich afdoende te
verzekeren.
14.2 Alle adviezen worden door Snizamo B.V. naar beste weten verstrekt, doch zijn geheel vrijblijvend en
Snizamo B.V. is dienaangaande niet aansprakelijk.
14.3 In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Snizamo B.V. beperkt tot een redelijke vergoeding van de
geleden schade, met een maximum van de overeengekomen prijs voor betreffende (deel)levering.
14.4 Schades moeten binnen tien (10) dagen na ontdekking schriftelijk voor vergoeding worden aangemeld
bij Snizamo B.V., bij gebreke waarvan alle rechten tot vergoeding vervallen. Alle vorderingen tot
schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf maanden na de aanvang van de dag van aanmelding,
maar in elk geval vanaf de dag waarop de schade in redelijkheid ontdekt had kunnen worden.
14.5 De wederpartij is gehouden om Snizamo B.V. te vrijwaren tegen alle aanspraken tot
schadevergoeding van derden.
14.6 Alle medewerkers van Snizamo B.V. en door haar ingeschakelde hulppersonen kunnen een beroep
doen op deze bepalingen, als waren zij zelf partij bij de overeenkomst.
15. TEKORTKOMING & ONTBINDING
Indien de wederpartij één van haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, wanneer zij is/wordt geliquideerd,
overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of haar faillissement is/wordt aangevraagd, dan wel executoriaal
of conservatoir beslag ten laste van de wederpartij onder Snizamo B.V. wordt gelegd, worden alle
vorderingen van Snizamo B.V. op de wederpartij direct volledig opeisbaar en is Snizamo B.V. gerechtigd
alle overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, verdere leveringen op te schorten en/of volledige betaling van alle vorderingen te eisen,
onverminderd het recht van Snizamo B.V. op volledige vergoeding van alle vermogensschade en andere
schade.
16. RETENTIE
Wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet of daartoe niet voldoende zekerheid heeft
gesteld, is Snizamo B.V. bevoegd tot retentie van alle goederen die zij voor de wederpartij onder zich
houdt.
17. BETALING
17.1 Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op een door Snizamo
B.V. aan te wijzen IBAN. De wederpartij is niet gerechtigd tot enige opschorting, korting of verrekening,
tenzij die door Snizamo B.V. schriftelijk is toegestaan.
17.2 Door overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij zonder
ingebrekestelling in verzuim en komen alle eventueel verstrekte kortingen direct met terugwerkende kracht
te vervallen.
17.3 Betalingen dienen te worden gedaan in de bij overeenkomst bepaalde valuta, en bij gebreke daarvan in
de valuta waarin de facturen zijn gesteld.
17.4 Alle betalingen strekken -ongeacht andersluidende aanduiding- eerst in mindering op de verschuldigde
(buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en daarna in mindering op de oudste
openstaande factuur.
17.5 Snizamo B.V. is bevoegd om, zowel voorafgaand aan als na het sluiten van iedere overeenkomst, van
de wederpartij zekerheid te verlangen dat de wederpartij zowel aan haar betalingsverplichtingen als alle
overige overeengekomen verplichtingen zal voldoen. Wordt deze zekerheid niet gesteld dan kan Snizamo
B.V. al haar (leverings)verplichtringen jegens de wederpartij opschorten. Nadat zekerheid is gesteld, is
Snizamo B.V. niet eerder dan nadat de wederpartij daar schriftelijk om verzocht heeft tot levering
gehouden en niet eerder dan zes weken na de ontvangst door. Snizamo B.V. van dat verzoek.
18. RENTE & KOSTEN
18.1 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij vanaf de factuurdatum
een samengestelde rente verschuldigd van één procent (1%) per maand over alle openstaande bedragen,
waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend.
18.2 Alle kosten van incasso zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten bedragen
tenminste vijftien procent (15%) over de totale vordering inclusief rente. De gerechtelijke kosten omvatten
alle feitelijk gemaakte kosten van rechts- en procesbijstand, inclusief de kosten die het liquidatietarief te
boven gaan.
19. TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
19.1 Op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Snizamo B.V. gesloten
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2 De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken, Wenen, is uitgesloten.
19.3 Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met
Snizamo B.V. gesloten overeenkomsten kunnen ter beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank Den
Haag. Snizamo B.V. blijft bevoegd een geschil voor te leggen aan de rechter die volgens de wet of
internationale verdragen bevoegd is daarvan kennis te nemen.
20. SLOTBEPALINGEN
20.1 Indien en voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend worden
verklaard, zal daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest aansluit bij de strekking van
die bepalingen. De overige bepalingen blijven onverkort van kracht.
20.2 Snizamo B.V. is gerechtigd haar voorwaarden te wijzigen. Nieuwe leverings- en
betalingsvoorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de wederpartij daarvan in kennis wordt
gesteld.
Zoetermeer, 21 oktober 2019


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen

Webshop realisatie: Dijkman ICT