Merken

Zoeken

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN:
Hardcore Supplies B.V.
tevens handelend onder de namen:
Blink jeans co
Statutair gevestigd te Zoetermeer en tevens kantoorhoudende te Zoetermeer
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Gravenhage


ALGEMEEN
1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de
totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Hardcore Supplies B.V.
gesloten overeenkomsten. Deze voorwaarden zullen ook gelden voor toekomstige
overeenkomsten. De toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt nadrukkelijk van
de hand gewezen. Afwijkingen moeten schriftelijk worden overeengekomen en gelden
uitsluitend voor betreffende overeenkomst.
2. Onder "de wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke
persoon of rechtspersoon die met Hardcore Supplies B.V. een overeenkomst wenst af te
sluiten of heeft afgesloten.


AANBIEDINGEN
1. Alle aanbiedingen van Hardcore Supplies B.V. zijn geheel vrijblijvend.
2. Bij samengestelde prijsopgaven kunnen deelbestellingen niet tegen een evenredige
prijs worden gegarandeerd.
3. Alle specificaties worden zo nauwkeurig mogelijk gegeven, doch gelden altijd bij
benadering. Alle bij een aanbieding verstrekte catalogi, tekeningen, modellen,
begrotingen, plannen en andere bescheiden blijven eigendom van Hardcore Supplies
B.V. en moeten op eerste verzoek franco worden geretourneerd.
4. Indien de wederpartij na aanvraag van een aanbieding geen overeenkomst wenst te
sluiten, is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd om de wederpartij te belasten voor alle
kosten verbonden aan de aanbieding.


OVEREENKOMSTEN
1. Een overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke aanvaarding door
Hardcore Supplies B.V., danwel doordat door c.q. namens Hardcore Supplies B.V.
uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven.
2. De tekst van het contract en/of de opdrachtbevestiging geeft de overeenkomst
volledig weer. Aanvullingen op en/of wijzigingen in de overeengekomen prestaties
gelden eerst na schriftelijke aanvaarding door Hardcore Supplies B.V., danwel nadat
Hardcore Supplies B.V. daaraan uitvoering heeft gegeven. Hardcore Supplies B.V. is
gerechtigd alle aanvullingen en wijzigingen tegen geldende tarieven in rekening te
brengen en de overeengekomen levertijd daaraan aan te passen.
3. De wederpartij is verplicht om Hardcore Supplies B.V. zowel voorafgaand als tijdens
de uitvoering van de overeenkomst alle relevante informatie, bescheiden en materialen
te verschaffen, welke in redelijkheid nodig zijn voor de goede uitvoering van de
overeenkomst.
4. Indien de goede uitvoering van de overeenkomst dat naar haar mening meebrengt, is
Hardcore Supplies B.V. gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te
schakelen. Bij overeenkomsten met meerdere personen wordt ieder van hen hoofdelijk
gebonden.


PRIJZEN
1. De opgegeven prijzen gelden voor levering vanaf het magazijn/kantoor van Hardcore
Supplies B.V. (ex works), zijn exclusief BTW en andere van overheidswege opgelegde
heffingen, en exclusief de niet specifiek in de overeenkomst opgenomen kosten zoals
verpakking, vervoer, in- en uitlading, installatie, montage en verzekering.
2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de arbeidslonen of kosten van produktie of
materialen stijgen, is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd die verhoging door te
berekenen aan de wederpartij. Bij een verhoging van meer dan 10% binnen drie
maanden na sluiting van de overeenkomst, zal Hardcore Supplies B.V. daar opgave van
doen aan de wederpartij. De wederpartij is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos
schriftelijk te annuleren, tenzij Hardcore Supplies B.V. de overeenkomst alsnog wenst uit
te voeren onder doorberekening van een geringere of zonder verhoging.
3. Tenzij anders vermeld, zijn alle opgegeven prijzen gesteld in Euro's. Valutafluctuaties
worden aan de wederpartij doorberekend.


ANNULERING
1. Indien de wederpartij een overeenkomst wenst te annuleren, is Hardcore Supplies
B.V. gerechtigd 40% van de overeengekomen totaalprijs als annuleringskosten in
rekening te brengen. Hardcore Supplies B.V. behoudt zich het recht voor op volledige
vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel. Hardcore Supplies B.V. is
nimmer gehouden een annulering te accepteren.


LEVERING
1. Alle leveringen vinden plaats vanaf het magazijn/kantoor van Hardcore Supplies B.V..
Het risico gaat op het moment van levering over op de wederpartij. Zaken worden
geacht te zijn geleverd op het moment dat die voor vervoer bij Hardcore Supplies B.V.
klaarstaan. Diensten worden geacht te zijn geleverd zodra Hardcore Supplies B.V. de
wederpartij daarvan in kennis heeft gesteld.
2. Indien de te leveren zaken en/of diensten bestaan uit gedeelten met zelfstandige
betekenis, is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd tot levering in gedeelten welke
afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
3. Hardcore Supplies B.V. is gerechtigd om zaken te leveren die in geringe mate
afwijken van de overeenkomst, indien dat een gelijkwaardig of beter resultaat voor de
wederpartij oplevert.
4. Bij duurovereenkomsten en levering op afroep is de wederpartij gehouden de
overeengekomen hoeveelheid produkten en/of diensten binnen de overeengekomen
periode af te nemen, en wanneer geen periode is bepaald binnen 6 maanden na het
sluiten van de overeenkomst. Bij afroeporders is de wederpartij gehouden Hardcore
Supplies B.V. een redelijke leveringstermijn te gunnen van tenminste 5 werkdagen.
5. De opgegeven leveringstermijnen worden naar beste inschatting gegeven en door
Hardcore Supplies B.V. nagestreefd, doch gelden altijd bij benadering. De levertijd gaat
eerst in na ontvangst van alle door de wederpartij te verstrekken informatie, materialen ,
vooruitbetalingen en confirmatie van accreditieven.
6. Hardcore Supplies B.V. zal de wederpartij informeren wanneer de levertijd zal worden
overschreden en opgave doen van de verwachte nieuwe levertijd, bij gebreke waarvan
de wederpartij schriftelijk een redelijke nieuwe termijn kan stellen. Bij overschrijding van
een leveringstermijn is Hardcore Supplies B.V. nimmer gehouden tot enige
schadevergoeding, doch na een periode van vier weken na schriftelijke ingebrekestelling
is de wederpartij bij verwijtbare niet-tijdige levering gerechtigd de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden wanneer instandhouding van het niet-nagekomen deel van de
overeenkomst in redelijkheid niet van de wederpartij kan worden gevergd.
7. Op de wederpartij rust een afnameverplichting. Indien de wederpartij de geleverde
zaken niet tijdig afneemt, is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd de zaken voor rekening
en risico van de wederpartij op te (doen) slaan en/of na zeven dagen de overeenkomst
als geannuleerd te beschouwen, en de wederpartij dien conform te belasten.


EMBALLAGE
1. Emballage wordt op de factuur apart in rekening gebracht. Uitsluitend wanneer de
emballage binnen een week na levering in onbeschadigde en gereinigde staat door
Hardcore Supplies B.V. franco retour is ontvangen, zal de berekende emballage worden
gecrediteerd.


VERVOER
1. Hardcore Supplies B.V. kan, op verzoek van de wederpartij of wanneer de goede
uitvoering van de overeenkomst dat meebrengt, zorgdragen voor het vervoer van de
geleverde zaken naar het vestigingsadres van de wederpartij of een door de wederpartij
op te geven adres.
2. Alle vervoer vindt plaats voor rekening en risico van de wederpartij. Hardcore
Supplies B.V. adviseert de wederpartij te allen tijde een afdoende verzekering af te
sluiten.
3. Het vervoermiddel, de vervoerder, de verpakking en de route zullen door Hardcore
Supplies B.V. naar beste inschatting worden bepaald, tenzij de wederpartij nadrukkelijke
instructies dienaangaande heeft verstrekt en de eventuele meerkosten draagt.


OVERMACHT
1. Bij het intreden van overmacht c.q. omstandigheden die de normale uitvoering van de
overeenkomst onmogelijk of onredelijk bezwarend maken, worden de wederzijdse
verplichtingen opgeschort tot die omstandigheden zijn opgeheven.
2. Onder "overmacht" zijn onder andere in ieder geval begrepen: calamiteiten,
natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, werkstakingen, ongebruikelijke
stagnaties in productie of vervoer, bovenmatig ziekteverzuim en andere onvoorziene
omstandigheden, welke van invloed zijn op de bedrijfsvoering van Hardcore Supplies
B.V. en/of haar leveranciers.
3. Indien de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen
gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hardcore Supplies B.V. is na
ontbinding gerechtigd om de wederpartij te factureren voor de prestaties welke door
Hardcore Supplies B.V. voor het intreden van de overmacht reeds werden geleverd.
Partijen zijn niet gerechtigd tot enige vorm van schadevergoeding.


EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. Hardcore Supplies B.V. blijft eigenaar van alle geleverde zaken tot het moment dat de
wederpartij volledig aan al haar verplichtingen uit hoofde van alle verrichte en nog te
verrichten leveringen jegens Hardcore Supplies B.V. heeft voldaan, inclusief de
verplichtingen wegens tekortkomingen in de nakoming van verbintenissen.
2. De wederpartij is gehouden alle zaken herkenbaar als eigendom van Hardcore
Supplies B.V. en afgescheiden van soortgelijke zaken opgeslagen te houden.
3. Zolang de eigendom niet op de wederpartij is overgegaan, is de wederpartij niet
bevoegd rechten op de geleverde zaken te vestigen, noch deze onder enige titel aan
derden in gebruik te geven.
4. Indien de geleverde zaken worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt Hardcore
Supplies B.V. voor een bedrag van gelijke waarde terstond het recht van medeeigendom
op de zaak/zaken waarin die zijn geïncorporeerd.
5. De wederpartij is gerechtigd de geleverde zaken uitsluitend binnen de normale
bedrijfsuitoefening conform bestemming te gebruiken of te verkopen. Bij doorverkoop
van zaken waarvan de eigendom nog is voorbehouden of van zaken waarop een medeeigendomsrecht
van Hardcore Supplies B.V. is ontstaan, is de wederpartij gehouden
een zelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken. Tevens verkrijgt
Hardcore Supplies B.V. op het moment van doorlevering bezitloos pandrecht op de
vordering(en) van de wederpartij op diens afnemer met het recht die afnemer daarvan in
kennis te stellen en betaling te vorderen en te ontvangen.
6. Indien de wederpartij een van haar contractuele verplichtingen niet (tijdig) nakomt,
danwel wanneer zij is/wordt geliquideerd c.q. overlijdt, surséance van betaling
aanvraagt, haar faillissement is/wordt aangevraagd, is Hardcore Supplies B.V.
gerechtigd om de overeenkomst als geannuleerd door de wederpartij te beschouwen en
is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst alle niet (geheel) betaalde zaken als haar eigendom terug te vorderen.
7. Na annulering en terugname van zaken is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd de
wederpartij te belasten voor annulerings- en terugnamekosten, onverminderd haar recht
op vergoeding van alle vermogensschade en ander nadeel.
8. Op straffe van een boete van € 500 per dag is de wederpartij gehouden om Hardcore
Supplies B.V. op eerste verzoek terstond alle medewerking en informatie te verschaffen
die wordt verzocht ter effectuering van pandrechten en om de terugname van
eigendommen van Hardcore Supplies B.V. mogelijk te maken, en verleent zij door het
aangaan van de overeenkomst aan Hardcore Supplies B.V. een onherroepelijke
machtiging tot het (doen) betreden van alle terreinen en gebouwen waar die
eigendommen zich bevinden.


INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN
1. Alle industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten inzake tekeningen, modellen,
merken, auteursrechten, productspecificaties, ontwerpen, vormgeving, programmatuur
en dergelijke zijn door Hardcore Supplies B.V. voorbehouden. De wederpartij verklaart
door het aangaan van een overeenkomst zich te zullen onthouden van iedere inbreuk op
de industriële/intellectuele eigendomsrechten van Hardcore Supplies B.V., ook wanneer
geen deponering van rechten heeft plaatsgevonden, en zich in te zullen spannen
inbreuk door derden te voorkomen c.q. beëindigen.
2. Het is de wederpartij niet toegestaan om geleverde zaken geheel of gedeeltelijk te
wijzigen of van een andere merknaam of verpakking te voorzien.
3. De wederpartij staat er voor in, dat de door haar verstrekte opdracht of gegevens
geen inbreuk op rechten van derden of wettelijke bepalingen zal opleveren en
vrijwaart Hardcore Supplies B.V. volledig voor alle aanspraken van derden.


GARANTIE
1. Hardcore Supplies B.V. verstrekt alleen garantie indien dat schriftelijk is
overeengekomen. Op van derden betrokken zaken worden eventuele fabrieksgaranties
binnen de daartoe geldende voorschriften aan de wederpartij verstrekt.
2. Verstrekte garantie vervalt wanneer de wederpartij de geleverde zaken niet conform
voorschrift en bestemming gebruikt, ze bewerkt of verwerkt, of onoordeelkundig
gebruikt, onderhoudt, herstelt of wijzigt, danwel wanneer de wederpartij niet aan haar
verplichtingen jegens Hardcore Supplies B.V. voldoet.

RECLAMES
1. De wederpartij is gehouden om direct bij levering alle zaken en diensten te
controleren op zichtbare tekorten, beschadigingen en gebreken en die direct schriftelijk
aan Hardcore Supplies B.V. te rapporteren. Alle overige reclames betreffende geleverde
zaken, diensten en facturen dient de wederpartij binnen 5 werkdagen schriftelijk aan
Hardcore Supplies B.V. te melden. De reden van reclameren moet volledig worden
weergegeven.
2. Bij gebreke van tijdig reclameren en/of bewerking c.q. verwerking van geleverde
zaken wordt de levering respectievelijk de factuur geacht te zijn goedgekeurd en
vervallen alle reclamerechten dienaangaande.Afwijkingen van de in Nederland
gebruikelijke leveringskwaliteit moeten tevoren schriftelijk worden overeengekomen.
Geringe en/of gebruikelijke afwijkingen in kwaliteit of kwantiteit van de levering (zoals
onder andere: aantal, maatvoering, sortering, kleur, gewicht, uitvoering of ontwerp) zijn
nimmer aanleiding tot enige reclame.
3. Slechts indien en voorzover een reclame door Hardcore Supplies B.V. gegrond wordt
bevonden, worden de betalingsverplichtingen van de wederpartij uitsluitend met
betrekking tot betreffende (deel)prestatie opgeschort en zal Hardcore Supplies B.V.
binnen een redelijke termijn alsnog de overeengekomen prestatie leveren, tenzij
Hardcore Supplies B.V. er de voorkeur aan geeft de wederpartij voor betreffende
(deel)prestatie te crediteren.
4. Indien na tijdig reclameren Hardcore Supplies B.V. de reclame afwijst en de
wederpartij haar claim handhaaft, is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd om door een
onpartijdige deskundige of een onafhankelijke keuringsinstantie op kosten van ongelijk
een voor beide partijen bindend rapport te laten opmaken.
4. Bij onterechte of niet-tijdige reclamering is Hardcore Supplies B.V. gerechtigd de
wederpartij te belasten voor alle gemaakte kosten.
5. Retournering van geleverde zaken vindt plaats voor rekening en risico van de
wederpartij en is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Hardcore Supplies
B.V. onder door haar te stellen condities.


AANSPRAKELIJKHEID
1. Alle zaken en diensten zullen door Hardcore Supplies B.V. naar beste vermogen
worden geleverd, doch Hardcore Supplies B.V. aanvaardt uitsluitend aansprakelijkheid
voor directe schade welke het rechtstreeks gevolg is van haar grove schuld of opzet.
Indirecte schade, gederfde winst, verloren goodwill en schade bij derden komen nooit
voor vergoeding in aanmerking. De wederpartij wordt geadviseerd zich afdoende te
verzekeren.
2. Alle adviezen worden door Hardcore Supplies B.V. naar beste weten verstrekt, doch
zijn geheel vrijblijvend en Hardcore Supplies B.V. is dienaangaande niet aansprakelijk.
3. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Hardcore Supplies B.V. beperkt tot een
redelijke vergoeding van de geleden schade, met een maximum van de
overeengekomen prijs voor betreffende (deel)levering.
Schades moeten binnen tien dagen na ontdekking schriftelijk voor vergoeding worden
aangemeld bij Hardcore Supplies B.V., bij gebreke waarvan alle rechten tot vergoeding
vervallen. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twaalf
maanden na de aanvang van de dag van aanmelding.
4. De wederpartij is gehouden om Hardcore Supplies B.V. te vrijwaren tegen alle
aanspraken tot schadevergoeding van derden.
5. Alle medewerkers van Hardcore Supplies B.V. en door haar ingeschakelde
hulppersonen kunnen een beroep doen op deze bepalingen, als waren zij zelf partij bij
de overeenkomst.


TEKORTKOMING & ONTBINDING
1. Indien de wederpartij een van haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, danwel wanneer
zij is/wordt geliquideerd c.q. overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of haar
faillissement is/wordt aangevraagd, danwel beslag onder haar wordt gelegd, worden alle
vorderingen van Hardcore Supplies B.V. op de wederpartij direct volledig opeisbaar en is
Hardcore Supplies B.V. gerechtigd alle overeenkomsten zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, verdere leveringen op te
schorten en/of volledige betaling van alle vorderingen te eisen, onverminderd het recht
van Hardcore Supplies B.V. op volledige vergoeding van alle vermogensschade en
andere schade.


RETENTIE
1. Wanneer de wederpartij niet aan haar verplichtingen voldoet of daartoe niet
voldoende zekerheid heeft gesteld, is Hardcore Supplies B.V. bevoegd tot retentie van
alle goederen die zij voor de wederpartij onder zich houdt.


BETALING
1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op een
door Hardcore Supplies B.V. aan te wijzen bank- of girorekeningnummer. De wederpartij
is niet gerechtigd tot enige opschorting, korting of verrekening, tenzij die door Hardcore
Supplies B.V. schriftelijk is toegestaan.
2. Door overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij zonder
ingebrekestelling in verzuim en komen alle verstrekte kortingen direct met
terugwerkende kracht te vervallen.
3. Betalingen dienen te worden gedaan in de bij overeenkomst bepaalde valuta, en bij
gebreke daarvan in de valuta waarin de facturen zijn gesteld.
4. Alle betalingen strekken -ongeacht andersluidende aanduiding- eerst in mindering op
de verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en
daarna in mindering op de oudste openstaande factuur.
5. Hardcore Supplies B.V. is bevoegd om, zowel voorafgaand aan als na het sluiten van
iedere overeenkomst, van de wederpartij zekerheid te verlangen dat de wederpartij
zowel aan haar betalingsverplichtingen als alle overige overeengekomen verplichtingen
zal voldoen.


RENTE & KOSTEN
1. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is de wederpartij vanaf de
factuurdatum een rente verschuldigd van 1% per maand over alle openstaande
bedragen, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle wordt gerekend.
2. Alle kosten van incasso zijn voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke
kosten bedragen tenminste 15% over de totale vordering inclusief rente. De
gerechtelijke kosten omvatten alle feitelijk gemaakte kosten van rechts- en
procesbijstand, inclusief de kosten die het liquidatietarief teboven gaan.


TOEPASSELIJK RECHT & GESCHILLEN
1. Op de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle met Hardcore Supplies
B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Handels- en leveringscondities worden bepaald conform de I.C.C. Incoterms, zoals
meest recentelijk vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs.
3. Alle geschillen met betrekking tot de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van
alle met Hardcore Supplies B.V. gesloten overeenkomsten kunnen ter beslechting
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen onze vestigingsplaats(en).
Hardcore Supplies B.V. blijft bevoegd een geschil voor te leggen aan de rechter die
volgens de Wet of internationale verdragen bevoegd is daarvan kennis te nemen.


SLOTBEPALINGEN
1. Indien en voor zover bepalingen in een contract of in deze voorwaarden onverbindend
worden verklaard, zal daarvoor de wettelijke regeling in de plaats treden die het meest
aansluit bij de strekking van die bepalingen. De overige bepalingen blijven onverkort van
kracht.
2. Hardcore Supplies B.V. is gerechtigd haar handelsvoorwaarden te wijzigen. Nieuwe
leverings- en betalingsvoorwaarden zullen in werking treden op het moment dat de
wederpartij daarvan in kennis wordt gesteld.
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Hardcore Supplies B.V.


Winkelmand  

Uw winkelmand bevat geen producten.

Verzendkosten 0,00 €
Totaal 0,00 €

Winkelmand Afrekenen

Webshop realisatie: Dijkman ICT